مجله علوم و مهندسی بهداشت محیط

مجله علوم و مهندسی بهداشت محیط

Journal of Environmental Health Science and Engineering
سردبیر:سیمین ناصری
علیرضا مصداقی‌نیا
نام اختصاری:J Environ Health Sci Eng
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت - کار - محیط
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران