مجله آموزش پزشکی

مجله آموزش پزشکی

Journal of Medical Education
این نشریه علمی پژوهشی توسط دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر می شود.

سردبیر:شهرام یزدانی
حبیب اله پیروی
نام اختصاری:J Med Educ
موضوعات اختصاصی:آموزش پزشکی