مجله نوآوری در بیومدیکال

مجله نوآوری در بیومدیکال

Novelty in Biomedicine
این نشریه توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به زبان انگلیسی منتشر می شود.

سردبیر:حسین گودرزی
علیرضا رمضانی
نام اختصاری:Novelty Biomed
موضوعات اختصاصی:علوم پایه پزشکی