مجله خدای نامه (ادیان و عرفان)

مجله خدای نامه (ادیان و عرفان)
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر ری در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / فقه و الهیات