مجله اورولوژی

مجله اورولوژی

Urology Journal
سردبیر:عباس بصیری
ناصر سیم فروش
نام اختصاری:Urol J
موضوعات اختصاصی:بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
انجمن ارولوژی ایران