مجله ای از فرضیه ها و ایده های پزشکی

مجله ای از فرضیه ها و ایده های پزشکی

Journal of Medical Hypotheses and Ideas
این نشریه توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر می شود.

سردبیر:دکتر محمدعبدالهی
دکتر باقر لاریجانی
نام اختصاری:J Med Hypotheses Ideas
موضوعات اختصاصی:ایده پردازی