مجله دانش و پژوهش علوم دامی

مجله دانش و پژوهش علوم دامی

Knowledge and research in animal sciences
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی