مجله بین المللی نانومواد هیبرید بیولوژیکی

مجله بین المللی نانومواد هیبرید بیولوژیکی

International Journal of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials
مجله بین المللی IJBIHN در زمینه نانو شیمی و نانو مواد هیبریدی زیست معدنی فعالیت دارد.به صورت فصلنامه از سال 2012 تا کنون به طور مرتب 24 جلد از مجله تا کنون چاپ شده است. اخرین شماره چاپ شده (VOL.7, NO. 1, spring 2018)می باشد.
سردبیر:

نام اختصاری:ijbihn
موضوعات کلی:علوم پایه / شیمی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار