فصلنامه دنیای میکروب ها

فصلنامه دنیای میکروب ها

The world of germs


پوستر فصلنامه دنیای میکروب ها

 مجله دنیای میکروب ها بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق شماره 87/255030 مورخ 1385/9/30 و تایید معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 124/877 مورخ 1287/3/6 مجوز انتشار و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه بررسی تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 29/9/1389 دارای رتبه علمی پژوهشی گردید.