مجله بین المللی امور مالی، حسابداری و مطالعات اقتصادی

مجله بین المللی امور مالی، حسابداری و مطالعات اقتصادی

International of Finance, Accounting and Economic Studies
1-Developing   Accounting – Economic and financial knowledge in field of Financial

2-Developing to increase the level of knowledge in Accounting – Economic and financial  knowledge.

3-The application of quantitative methods in Accounting – Economic and financial  research.

4- Accounting – Economic and Financial Analysis for Decision Making.