مجله ایران بهینه سازی

مجله ایران بهینه سازی

Iranian Journal of Optimization

سردبیر:

نام اختصاری:IJO
موضوعات کلی:علوم پایه / ریاضی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار