مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق

مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
شماره 15
سردبیر:

نام اختصاری:JAIEE
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار