مجله مطالعات زبان انگلیسی

مجله مطالعات زبان انگلیسی

Journal of English Language studies

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود.

زبان انتشار این نشریه زبان انگلیسی است.
موضوعات کلی:علوم انسانی / زبان انگلیسی