مجله مدیریت سیستم ایران- شیراز

مجله مدیریت سیستم ایران- شیراز

Shiraz Journal of System Management

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت