فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران

فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران

Natural Ecosystems of Iran
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با توجه به موارد  زیر برخود لازم دانسته است که جهت اشاعه و انتشار یافته ها و دست آوردهای نوین مربوط به گرایش های موجود از جمله علوم مرتعداری ( اکولوژی گیاهی ، تنوع زیستی مرتع ، اقتصاد مرتع ، عشایر و مرتع ، آنالیز و ارزیابی مراتع ، اصلاح و توسعه مراتع ، رابطه دام و مرتع و گیاهان ) و علوم آبخیزداری ( مدیریت حوزه های آبخیز ، مدیریت منابع آب ، فرسایش هیدرولوژی ، آبهای زیرزمینی ، مدیریت آبهای زیر زمینی ، سیلخیزی ، مسائل اقتصادی و اجتماعی در حوزه های آبخیز ) و علوم بیابان ( مدیریت مناطق بیابانی ، مدل های بیابان زدایی ، مباحث خاک در بیابان ، ژئومرفولوژی مناطق بیابانی ، خاک های شور و قلیا ) و علوم جنگل ( جنگل شناسی ، جنگلداری ، بهره برداری جنگل ، آمار و اندازه گیری جنگل ، مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل ، اکولوژی جنگل ، حفاظت و حمایت جنگل ) و علم جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی در قالب ایجاد و تأسیس مجله علمی – پژوهشی تحت عنوان اکوسیستم های طبیعی ایران بتواند و رسالت خود را در حد توان در رابطه با این موضوع به نحو مطلوبی به انجام برساند .