مجله بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

مجله بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

Biotechnology and Applied Microbiology
مجله بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم پایه / زیست‌شناسی