پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر

پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر

The typology of the texts of order and effect
یکی  از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اخذ مجوز چاپ و انتشار فصلنامه  " پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی" است .

این فصلنامه بر اساس مجوز و نامه شماره ۱۶۶۸۰ ۸۷ ص/۹۵ مورخ ۹۵/۳/۴ و رای در یکصد و یکمین جلسه کمیسیون بررسی تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز چاپ دریافت نموده است. فصلنامه  " پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی" در حال حاضر موفق به احراز رتبه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گردیده است.