مجله پژوهشهای برنامه ریزی درسی و آموزشی

مجله پژوهشهای برنامه ریزی درسی و آموزشی

Curriculum development & education planning
این مجله در حوزه علوم انسانی و علوم تربیتی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس منتشر گردیده است.