مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی

مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی

Journal of Marine Science and Technology Research
در مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های علوم و فنون دریایی و یا شیلاتی که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ مورد بررسی هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی قرار خواهد گرفت.