مجله پژوهش های فرآوری و تولید مواد غذایی

مجله پژوهش های فرآوری و تولید مواد غذایی

Journal of Food Processing and Production Research
فصلنامه "فرآوری و تولید مواد غذایی" نشریه تخصصی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی می باشد که بر اساس مصوبه ششصد و سومین کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1388/11/12 با مجوز مدیر کل محترم دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 87/450800 مورخ 88/12/3 توسط حوزه معاونت پژوهشی، به زبان پارسی منتشر می گردد. نشریه حاضر به پژوهش های تخصصی در زمینه بهبود کیفیت فراورده های غذایی، بهینه سازی روش های فراوری مواد غذایی، ایجاد روش های نوین در فراوری و تولید مواد غذایی، تولید مواد غذایی جدید و استفاده از ریز و زیست فناوری در تولید و بسته بندی مواد غذایی ارج می نهد.