مجله پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی

مجله پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی

Literary criticism and psychology research
فصل نامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی نشریه ای است تخصصی در حوزۀ تحلیل، بررسی و شناخت متون ادبی. مخاطبان این نشریه استادان، دانشجویان و علاقه مندان حوزۀ نقد ادبی و سبک شناسی هستند. توجه اصلی این فصل نامه به متون ادب فارسی است اما به متون ادبی سایر زبان ها نیز نظر دارد. برای شناخت بهتر متون و طبعاً شناخت زمینه ها، سوابق و رویکردهای فرهنگی، یکی از بهترین راه ها مطالعۀ دقیق و عمیق متون ادبی است. تحقیقاتی که به بررسی و تحلیل متون ادبی می پردازند یا از نظر شکل و ساختار متن بدان توجه می کنند، یا به محتوای اثر  می پردازند یا بررسی چندجانبۀ اثر را پیشه می کنند امکان انتشار در این فصل نامه را دارند. این تحلیل ها در صورتی که با نگاه علمی و منطبق بر نظریه های مطرح ادبی-زبانی و متن شناسی نگاشته شده باشند در این نشریه منتشر می شوند. روش تحلیل و تحقیق برای این نشریه بسیار مهم است. مقالاتی که به این فصل نامه ارسال می شود باید از چهارچوب قابل قبولی از نظر ساختار نگارشی برخوردار باشند. تحلیل متون ادبی برای شناخت بهتر آن ها می تواند به درک درست ما از تاریخ و فرهنگ منجر شود و این یکی از اهداف اصلی این نشریه است.