مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

Educational management research
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی یک نشریه  علمی پژوهشی است که در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت