مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده

مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده

Renewable Natural Resources Research

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر می شود.
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی