مجله تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجله تربیت بدنی وعلوم ورزشی

Journal of Physical Education and Sports Science

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / تربیت بدنی