مجله تفسیر متون وحیانی

مجله تفسیر متون وحیانی

Interpretation of Revelatory Texts
اهداف راه اندازی دوفصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی :

الف : کمک به رشد و آگاهی در زمینه های علمی در رشته الهیات و متون وحیانی

ب : کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع فصلنامه در سراسر کشور

پ : کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع دوفصلنامه