مجله جامعه شناسی

مجله جامعه شناسی

Sociology

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی