مجله جغرافیای سرزمین

مجله جغرافیای سرزمین

Geography of the land
فصلنامه سرزمین اولین مجله در زمینه علوم جغرافیایی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. این نشریه هم اکنون دارای اعتبار علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در صدد کسب رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم می باشد.

موضوعات کلی:علوم انسانی / جغرافیا