مجله دانش میکروب شناسی

مجله دانش میکروب شناسی

Journal of Microbiology

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم پایه / زیست‌شناسی