فصلنامه دنیای میکروب ها

فصلنامه دنیای میکروب ها

The world of germs
 مجله دنیای میکروب ها بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق شماره ۸۷/۲۵۵۰۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۹/۳۰ و تایید معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۱۲۴/۸۷۷ مورخ ۱۲۸۷/۳/۶ مجوز انتشار و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه بررسی تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ دارای رتبه علمی پژوهشی گردید.