فصلنامه روان سنجی

فصلنامه روان سنجی

Psychometrics
فصلنامه علمی پژوهشی روان سنجی با رشته های روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی، دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و حتی دکتری روان شناسی تربیتی که همه این چهار رشته در دانشگاه آزاد اسلامی دایر هستند، ارتباط مستقیم دارد. همه این رشته ها دروسی تحت عناوین روان سنجی، کاربرد آزمون ها، کاربرد آزمون ها در مشاوره و مسائل روان سنجی دارند. مضافاً این که تمام دانشجویان این رشته ها برای انجام دادن تحقیقات علمی و نوشتن پایان نامه به آزمون های مختلف نیاز دارند، آزمون هایی که ویژگی های روان سنجی آن ها مورد تأیید باشد. فصلنامه تخصصی روان سنجی صرفاً در این راستا فعالیت دارد. حتی می توان گفت که رشته های مدیریت عمومی و مدیریت آموزشی و ... نیز به مقالات چاپ شده در این مجله نیاز دارند.
رشته های مرتبط با مجله عبارتند از روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، روان شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی و تعلیم و تربیت اسلامی. همه این رشته ها در واحد رودهن دایر هستند و برای انجام دادن تحقیقات به آزمون ها نیاز دارند.