فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی

فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی

Cognitive Analytic Psychology
فصلنامه روان شناسی صنعتی سازمانی براساس مجوز سازمان مرکزی به روان شناسی تحلیلی شناختی تغییرعنوان داده است.

فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی تحلیلی شناختی با هدف دانش افزایی و انتشار یافته های جدید در حوزه روان کاوی، روان پویشی، روان شناسی شناختی و بهداشت روان اقدام به چاپ مقالات پژوهشی نموده و تاکید اساسی آن بر مقاله های اصیل پژوهشی است. محورهای اصلی مجله عبارتند از:

 • پژوهش‌های مرتبط با روان کاوی، روان پویشی و روان شناسی شناختی
 • پژوهش‌های مرتبط با نشانه شناسی، تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی و عصب شناختی
 • پژوهش‌های مرتبط با تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری
 • تحقیقات آزمایشی، روان پویشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تاکید بر تئوری های عصب روانشناختی
 • عصب روانشناسی پویشی
 • سنجش عصب روانشناختی
 • توانبخشی عصب روانشناسی شناختی
 • پیامدهای روانشناختی اختلالات جسمی و روانی
 •  روان درمانی و مغز
 • روان شناسی تطبیقی
 • مطالعات شیوع شناسی
 • مغز، فرهنگ، زبان

مقالات باید از نظر روش شناسی علمی و صحیح بوده و به خوبی تالیف شده باشند. نویسندگان باید از راهنمای نگارش مقالات مجله پیروی کنند و بر اساس این رهنمودها مقالات را تهیه و آماده شوند. مقالاتی که از راهنمای نگارش فصلنامه عصب روانشناسی پیروی نمی کنند بدون داوری به نویسندگان بازگردانده خواهند شد.