فصلنامه زیست شناسی جانوری

فصلنامه زیست شناسی جانوری

Animal Biology
فصلنامه زیست شناسی جانوری فقط مقالات کامل پژوهشی در حوزه تخصصی تکوین و فیزیولوژی جانوری را منتشر می نماید.

طبق نامه شماره ۸۷/۲۸۶۰۴۴ مورخ ۸۴/۱۲/۲۰ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دارای مجوز انتشار می باشد.

طبق مجوز شماره ۳/۱۸/۱۲۵۳۹۵مورخ ۹۳/۰۷/۱۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،حوزه تخصصی مقالات این مجله، تکوین و فیزیولوژی جانورری می­ باشد.