مجله زیست فناوری میکروبی

مجله زیست فناوری میکروبی
مجله زیست فناوری میکروبی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در حوزه های زیر منتشر می شود:

موضوعات کلی:علوم پایه / زیست‌شناسی