فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

Environmental geology
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم پایه / زمین‌شناسی