فصلنامه زیست شناسی جانوری

فصلنامه زیست شناسی جانوری

Animal Biology


پوستر فصلنامه زیست شناسی جانوری

فصلنامه زیست شناسی جانوری فقط مقالات کامل پژوهشی در حوزه تخصصی تکوین و فیزیولوژی جانوری را منتشر می نماید.

طبق نامه شماره 87/286044 مورخ 84/12/20 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دارای مجوز انتشار می باشد.

طبق مجوز شماره 3/18/125395مورخ 93/07/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،حوزه تخصصی مقالات این مجله، تکوین و فیزیولوژی جانورری می­ باشد.