فصلنامه نسیم تندرستی

فصلنامه نسیم تندرستی

Healthy breeze
مجله سلامت خانواده با نظر وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به نسیم تندرستی تغییر نام داده است.

مجله علمی تخصصی نسیم تندرستی به صورت فصلنامه منتشر می شود. مجله نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری یک مجله علمی و تخصصی خواهد بود و مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه‌های پزشکی، پژوهش‌های بهداشتی وسلامت می نماید که نتایج آن سبب ارتقاء وضعیت سلامت در خانواده و جامعه شود.