مجله علوم اجتماعی

مجله علوم اجتماعی

social Sciences
فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به منظور نشر دستاوردهای پژوهشی علوم اجتماعی، شناخت و معرفی راهکارهای حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها شامل مسایل اجتماعی و انسانی مورد مطالعه در حوزه‌های علمی و پژوهشی است که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های علمی شما بر اساس اصول و ضوابط تدوین و بارگزاری شوند.