مجله علوم پزشکی

مجله علوم پزشکی

Medical science

این نشریه توسظ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه پزشکی منتشر می شود.