مجله علوم رفتاری

مجله علوم رفتاری

Behavioral Sciences

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر منتشر می شود.
نام اختصاری:علوم رفتاری
موضوعات کلی:علوم انسانی / روان‌شناسی