فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

Science and Technology of Natural Resources
 براساس کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق نامه شماره ۸۷/۲۰۶۹ مورخ ۸۴/۵/۲۶ فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی مجوز انتشار یافت. این فصلنامه توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس و در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی منتشر میگردد.