مجله فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت فرآورده های باغی

مجله فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت فرآورده های باغی

Physiology and technology after harvesting of garden products
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با موضوعات زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی