فصلنامه فضای گردشگری

فصلنامه فضای گردشگری

Tourism Space
این مجله بر اساس نامه شماره 87/323428 مورخ 1390/09/06 کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاداسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

نشریه "فضای گردشگری" از بدو راه­ اندازی، همواره تاکید و تلاش خود را در راستای توسعه و بهتر شناساندن علم جغرافیا در زمینه گردشگری قرار داده است.

جغرافیایی که این نشریه مترصد توسعه و ترویج آن است، کاربردی و همسوی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی در زمینه گردشگری شهری، روستایی و طبیعی است.

در طول سالهایی که این نشریه منتشر شده است، چالش ها و موانع مالی و فنی هیچگاه نتواسته است در تداوم و نشر "فضای گردشگری" تأثیرگذار باشد و دست اندرکاران آن در هر شرایطی به دستیابی به اهداف اولیه انتشار نشریه که همان بالا بردن کیفیت و انتشار منظم بوده است اندیشیده اند.