دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

Information technology in engineering design
خط مشی مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی، ارزیابی و انتشار پژوهش های اصیل و دارای نوآوری در رشته های مهندسی به زبان فارسی است که با موضوعات تخصصی در حوزه پردازش، تحلیل، شناسایی و مدل سازی اطلاعات، سیگنال ها و سیستم های مصنوعی و زیستی مرتبط می باشد. محورهای تخصصی مجله از جمله به شرح زیر است:

- پردازش و تحلیل سیگنال های مهندسی و زیستی
- شبیه سازی سیستم های زیستی
- پردازش داده های پزشکی
- داده کاوی
- شناسایی الگو
- سیستم های شناخت
- پردازش اطلاعات
- طراحی و شناسایی سیستم ها
- مهندسی نرم افزار
- مهندسی سیستم های اطلاعاتی
- مهندسی سیستم های محاسباتی هوشمند
- حل مسائل الگوریتم های عددی برای مسائل مهندسی با ابعاد بزرگ
- مهندسی سیستم های مبتنی بر دانش