فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست

فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست

Application of chemistry in the environment




این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 87/32258 مورخه 88/9/01 کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز علمی- پژوهشی، تمامی مقالات درج شده در شماره های قبلی، از امتیاز علمی- پژوهشی برخوردار خواهند بود.