دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی

دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی

Islamic jurisprudential principles
مبانی فقهی حقوق اسلامی دو فصل­نامه­ ی علمی پژوهشی از گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده ی الهیات و فلسفه ­ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران است.

موضوعات کلی:علوم انسانی / فقه و الهیات