فصلنامه مدیریت بازاریابی

فصلنامه مدیریت بازاریابی

Marketing Management
اهداف و چشم انداز اصلی مجله مدیریت بازاریابی این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین مقالات علمی و تحقیقات خود را در زمینه مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی منتشر کنند. همچنین این مجله می تواند به عنوان منبع و مرجع، برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.