مجله مطالعات اقتصادی

مجله مطالعات اقتصادی

Economic studies
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:
موضوعات کلی:علوم انسانی / اقتصاد