مطالعات رسانه ای

مطالعات رسانه ای

Media studies
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم ارتباطات