فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی

فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی

Jurisprudential and philosophical studies
فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی با ISSN 2538-4945 و شماره ثبت  90/2475  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه‌ای با رویکرد علمی ‌ـ پژوهشی در زمینه بنیادی‌ترین مباحث فقه و فلسفه اسلامی متناسب با اهداف پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری واحد قم  است. این نشریه، صیانت و پاسداری از آموزه‌‌های بنیادین دینی در برابر اندیشه‌های التقاطی مطرح شده در فضاهای مختلف علمی  و نیز زمینه‌سازی جهت تبادل‌نظر، تضارب آرا و نقد مباحث مرتبط با  فقه و فلسفه را مورد توجه قرار می‌دهد و در همین راستا از مقالات پژوهشی در موضوعات مذکور استقبال می‌نماید.