مطالعات کمی در مدیریت

مطالعات کمی در مدیریت

Quantitative studies in management
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت